Cumhurbaşkanlığı kararnameleri resmi gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri resmi gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı... Cumhurbaşkanlığı'nın teşkilat yapısının yanısıra, tüm bakanlıkların görev ve yetkileri yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak ofisler ve politika kurulları da kararnamede yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"1" numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı.
"2" numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi.
"3" numaralı kararnamede ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği görevleri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilecek.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın en üst amiri İdari İşler Başkanı, bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ
FİNANS OFİSİ
İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ
YATIRIM OFİSİ

"1" numaralı kararname ile ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Ofisin en üst amiri Başkan Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi, milli teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirecek, yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek. Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak.

İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Yatırım Ofisi ise Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirme amaçlı çalışmalar yürütecek

POLİTİKA KURULLARI:
-- BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK
-- EĞİTİM VE ÖĞRETİM
-- EKONOMİ
-- GÜVENLİK VE DIŞ
-- HUKUK
-- KÜLTÜR VE SANAT
-- SAĞLIK VE GIDA
-- SOSYAL
-- YEREL YÖNETİM

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları da oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturuldu.

Kurullara başkanlık edecek Cumhurbaşkanı, kurul üyelerinden birini başkan vekili olarak atayabilecek. En az üç üyeden oluşacak kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurullar, doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar da belirlendi.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına bağlı görev yapacak.

Kararname ile tüm bakanlıkların, teşkilat yapısı, görev ve yetkileri de yeniden ortaya konuldu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.

Ayrıca ilaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak kadro, pozisyon ve görevler 3 numaralı kararnamede yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla atananların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek. Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek.

Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz